2 września

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW✍️🤝 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników😀 👉⏱✍️ Przyjmowanie wniosków: od 06.09.2021 r. do wyczerpania limitu, jednak nie później niż 👉⏱✍️ do 24.09.2021 r ‼️ 👉Wnioski powinny dotyczyć kształcenia ustawicznego z planowanym terminem rozpoczęcia nie wcześniejszym niż data podpisania umowy z urzędem pracy i nie późniejszym niż 31.12.2021 r. 👉Przewidywana pula środków do rozdysponowania – 271 224 zł 👉Rozliczenie i wydatkowanie przyznanych środków finansowych dotyczy tylko roku 2021 i musi nastąpić do 15.12.2021💰 👉dofinansowanie w ramach wskazanego naboru przeznaczone jest dla pracodawców posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności w powiecie iławskim. Pracownicy wskazani we wniosku muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z miejscem pracy na terenie powiatu iławskiego. Kontakt. ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

1 wrzesień

Dziedzictwo kulturowe RPO Zachodniopomorskiego🗿🏦 👉Dla kogo ? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych. 👉Na co ? prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów; prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków ruchomych. Poziom dofinansowania💰✍️85% Minimalny wkład własny💰✍️15% 👉⏱✍️ od 29.09.2021 do 28.10.2021 Kontakt. ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

31 sierpnia

Usługi administracyjne dotacja 📕 Kto może składać wnioski✍️ 👉samorząd województwa 👉stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego 👉organizacja pozarządowa 👉instytucja szkoleniowa Na co można otrzymać dofinansowanie💰 Dla każdej JST objętej wsparciem projekt zakłada realizację co najmniej jednego zadania w zakresie wspieranych obszarów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu tj.: 👉podatków i opłat lokalnych lub zarządzania nieruchomościami przy czym co najmniej 25% JST uczestniczących w projekcie uzyska wsparcie w obszarze zarządzania nieruchomościami. 👉⏱✍️ od 18.09.2021 do 29.09.2021 Kontakt. ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

30 sierpnia

Działania informacyjne, promujące możliwości finansowania i realizowania strategii oraz przedstawiające osiągnięcia polityki spójności i Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; funkcjonowanie portali internetowych i mediów społecznościowych; finansowanie kampanii informacyjno-promocyjnych i organizacji szkoleń, spotkań i konferencji; zakup, opracowania, druk, powielanie i dystrybucja publikacji programowych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych; uruchomienie i utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych; publikacje w mediach, konferencje prasowe, audycje, imprezy promocyjne.✍️ 👉Dla kogo Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucje Pośredniczące; jednostka programująca na kolejny okres programowania; jednostki samorządu terytorialnego. 💰Poziom dofinansowania 15% 👉Minimalny wkład własny 85% 👉⏱✍️ dotacja od 16.08.2021 do 30.09.2021 Kontakt. ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

28 sierpnia

#szkolenie #zarządzaniefirmą #projektyunijne #refundacja #zgranyteam💪 #recello W ubiegłym tygodniu mieliśmy możliwość przeprowadzenia szkolenia dla firmy Recello Sp. z o. o. 🙂 Szkolenie z zakresu zarządzania firmą pozwoliło Naszym klientom pojąć w szerokim zakresie zarządzanie swoją działalnością 👍🤝 Ogromne podziękowania dla Pani Prezes za miłe przyjęcie 💐🌷🌹🌺🌸 Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach 🌷 @anitkacyg @ruccolpublicrelations_ds

27 sierpnia

Fare Network – małe granty⚽️😃⚽️ W ramach programu wspierane są działania i wydarzenia realizowane na szczeblu lokalnym i regionalnym, które zajmują się dyskryminacją, promują integrację społeczną i wykorzystują piłkę nożną do zbliżania ludzi z różnych społeczności. Realizowane projekty powinny być związane z kwestiami dotyczącymi mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci, dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia lub niepełnosprawności w piłce nożnej. Wnioski o dofinansowanie wypełnia się w języku angielskim✍️🇬🇧‼️ 👉⚽️Kto może złożyć wniosek Podmioty formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i inne. 👉⚽️Na co można uzyskać wsparcie Działania i wydarzenia na szczeblu lokalnym i regionalnym, które: – dotyczą przeciwdziałania dyskryminacji, – promują integrację społeczną, – wykorzystują piłkę nożną do zbliżania ludzi z różnych społeczności. Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów: 🔷 Walka z dyskryminacją w piłce nożnej. 🔷. Promowanie różnorodności w piłce nożnej. 🔷 Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu. 🔷 Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu. 🔷 Wykorzystanie piłki nożnej jako narzędzia integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału. Wysokość wsparcia: maks. 500 euro.💰 👉⏱✍️Termin składania wniosków: 5 września 2021 Kontakt. ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

26 sierpnia

#iso #certyfikat #auditt #levelup #dumna #szczesliwa #najlepsipracownicyświata #niemarzeczyniemożliwych💪 Jestem dumna , ze mogę być Prezesem tej firmy ! Jestem szczęśliwa , ze mam najlepszych pracowników na całym świecie ! Jestem pełna nadziei ze to nasz pierwszy certyfikat ISO , ale nie ostatni , dopiero się rozkręcamy 😄 Dziękujemy , ze firma Certika doceniła Nas i przyznała Nam certyfikat . Największe podziękowania należą się moim pracownikom i współpracującym firmom, które darzą Naszą firmę tak wielkim zaufaniem😃 i w tym wszystkim szczególne podziękowania należą się @kala.urbanska Karolinie Urbańskiej🌹🌼 😎 Gratuluje Ci i Dziekuje , ze jesteś w Naszej firmie 💐🌷🌼🌸🌺

26 sierpnia

Aktywna tablica😃📕 Program umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym💻 Kto może złożyć wniosek ✍️ 1. Szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019. 2. Szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 3. Szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież. 4. Szkoły za granicą. 5. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW). 6. Szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.📕 👉Na co można uzyskać wsparcie 1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe mogą się ubiegać owsparcie finansowe na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych 2. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, kształcące uczniów z SPE mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii Finansowanie: ZALICZKA💰 👉Wysokość wsparcia maks. 80%, 14.000 – 35.000 zł. 👉Wkład własny: min. 20% (możliwy wkład finansowy lub rzeczowy), 3.500 – 8.750 zł.💰 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

26 sierpnia

@wellclinic.pl @dzastin_dzastin_wellness #warszawa #projektyunijne #piękno #uroda #medycynaestetyczna #najlepsi #wspanialiludzie #współpraca Dziś miałam zaszczyt ponownie korzystać z usług @wellclinic.pl !!! 💎 Jestem zachwycona wynikiem trzeciej wizyty w klinice 💎💎💎 Dziekuje za świetna opiekę i super atmosferę @dzastin_dzastin_wellness …🍀☘️🌿 Co lepsze ! W dniu dzisiejszym podpisaliśmy z @wellclinic.pl umowę i jesteśmy zaszczyceni , ze możemy dla Was i z Wami pracować 🌹🌷💐. Dziękujemy za zaufanie @wellclinic.pl 🌼🌸🌻

25 sierpnia

Akcja prewencyjna, która polega na finansowym wsparciu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w realizacji projektów służących poprawie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia. Hasło tegorocznej edycji akcji to: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”🤸🏼‍♀️❤️😃 Kto może złożyć wniosek ✍️ 1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia). 2. Uczniowskie kluby sportowe. 3. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wnioskodawca musi prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnych na terenie Polski.🇵🇱 👉Na co można uzyskać wsparcie Inicjatywy służące ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej oraz promujące zdrowy tryb życia i poprawę bezpieczeństwa. 👉Działania, które podlegają dofinansowaniu: 1. Zdrowy i aktywny styl życia oraz ochrona zdrowia 2. Wspomaganie powrotu do zdrowia 3. Z myślą o bezpieczeństwie 4. Pierwsza pomoc 5. Poprawa infrastruktury i doposażenie miejsc publicznych Termin składania wniosków:✍️ od 17 września 2021 do do listopada 2022 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

24 sierpnia

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich☘️✍️👉💰Maksymalna kwota pożyczki: 1.500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki = 2,5% w skali roku, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Okres kredytowania: 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie: do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. W ramach programu istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu. Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku. 👉⏱✍️ termin składania wniosków: 4 – 29 października 2021 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

20 sierpnia

Dotacje na usługi prawne dla start-upów😀 W ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów założyciele młodych, innowacyjnych firm mogą pozyskać środki na usługi prawne niezbędne w procesie pozyskiwania inwestora💰 Przyjmowanie wniosków w programie finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpocznie się 19 sierpnia. Pomysłodawcy start-upów mogą dzięki pozyskanym środkom sfinansować usługi doradcze związane z procesem pozyskiwania inwestora. Nie ma konieczności zapewnienia wkładu własnego.✍️ 👉Dla kogo: firmy, które prowadzą działalność nie dłużej niż 5 lat i jednocześnie generują obroty nie dłużej niż 3 lata 👉Kwota dotacji: maksymalna kwota dofinansowania to 22 tys. zł, bez wkładu własnego💰 👉Właściciel start-upu może środki przeznaczyć na: 🔷wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego 🔷doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 🔷wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu 🔷konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

19 sierpnia

Dofinansowanie na produkty dla osób o szczególnych potrzebach ✍️ Tyko kilka dni potrwa z kolei nabór w programie Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów. Przyjmowanie wniosków od operatorów zainteresowanych realizacją programu rozpocznie się 16 sierpnia, a zakończy 24 sierpnia✍️ 👉Założenia programu: podmiot zainteresowany może pozyskać środki na sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców Kwota dofinansowania: Operator realizujący program może pozyskać do 4 mln zł dofinansowania . Wkład własny: 0 zł, maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu💰 👉Kto może zostać operatorem programu: – przedsiębiorcy – podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego – podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców – reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców – organizacje pracodawców – organizacje samorządu gospodarczego – organizacje związkowe😀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

18 sierpnia

Dofinansowanie na projekty wzornicze 😀 👉Do 31 sierpnia mają czas przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem finansowania z programu Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzornicze✍️ 🔷Założenia programu: organizatorzy mają na celu wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu. 🔷Kwota dotacji: poziom dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Maksymalne wsparcie to 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł💰 👉premia dla mikro i małych firm wynosi 20% 👉premia dla średnich firm wynosi 10% 👉firmy otrzymują także premię w zależności od województwa, w którym prowadzą działalność Wsparcie finansowe wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu✍️ 🔷Kto może się ubiegać o dofinansowanie: wsparciem mogą zostać objęte mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:✍️ 👉prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; 👉 zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy; 👉 w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników; 👉 w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

17 sierpnia

Czy wiesz , że .... Wszyscy mówimy o środkach unijnych a czy ktoś z Was wie w jakim zakresie wiedzy się porusza? W kolejnej perspektywie to wiedza o KE będzie miała istotny wpływ na realizacje Waszych celów ze środków UE. Informacje o Komisji Europejskiej Zobacz, jaką rolę pełni Komisja Europejska w tworzeniu i wdrażaniu strategii unijnych. Pracami Komisji kieruje kolegium komisarzy, na którego czele stoi przewodniczący Komisji. Komisarze odpowiadają za konkretne priorytety polityczne wyznaczone przez przewodniczącego Komisji.

17 sierpnia

Granty na Eurogranty 😀💰 3 sierpnia rozpoczęła się kolejna runda naboru w programie Granty na Eurogranty. W sumie w ramach wszystkich naborów przygotowano dla przedsiębiorców szukających finansowania na przygotowanie wniosku o dotację z funduszy europejskich kwotę 5 mln zł. Środki można przeznaczyć na zakup usług, doradztwa niezbędnych do napisania wniosku o dofinansowanie.💰 👉Założenia programu: celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. 👉Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze 🔷projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania, 🔷koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie. Jaka kwota: maksymalnie przedsiębiorca 💰 👉może pozyskać 280 060 zł Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

16 sierpnia

#projektyunijne #dotacje #rozwój #uniaeuropejska🇪🇺 #europe Już nie długo Webinar ! „Jak przygotować się do pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy ?” Zapraszamy 30.08.2021 , poniedziałek godzina 12:00 🍀🔥🧩💻🖥 Chcesz otrzymać więcej informacji napisz do Nas ! Zdobyj wiedzę, której potrzebujesz ! 💳💴💵💰💸💶💷🪙

15 sierpnia

#projektyunijne #dotacje #rozwój #uniaeuropejska🇪🇺 #europe Już nie długo Webinar ! „Jak przygotować się do pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy ?” Zapraszamy 30.08.2021 , poniedziałek godzina 12:00 🍀🔥🧩💻🖥 Chcesz otrzymać więcej informacji napisz do Nas ! Zdobyj wiedzę, której potrzebujesz ! 💳💴💵💰💸💶💷🪙

12 sierpnia

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej 😀 Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do:😀 – międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości; – włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, – zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, – budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe. Termin składania wniosków: 7 września 2021 ✍️ Wysokość wsparcia:💰 1. Projekty współpracy na mniejszą skalę: maks. 200.000 euro, maks. 80%. 2. Projekty współpracy na średnią skalę: maks. 1.000.000 euro, maks. 70%. 3. Projekty współpracy na większą skalę: maks. 2.000.000 euro, maks. 60%. Wkład własny: 20-40%.💰 Czas trwania projektu: maks. 48 miesięcy.⏱ 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

11 sierpnia

Bony na cyfryzację💻💻💻 Celem działania 6.2 POIR jest wsparcie finansowe MŚP w zakresie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych 📲📲📲 Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także - w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.💡💡💡 Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.2 POIR nastąpi 6 września br. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 👉od 20 września do 20 października br.✍️ Budżet konkursu wynosi 110 mln PLN.💰 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

10 sierpnia

Nadal można zgłaszać się do udziału w Kuźni Przedsiębiorczości ✍️ Jakie przedsiębiorstwa mają możliwość udziału w projekcie ❓ 🔷posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego👍 🔷znajdują się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej tj. funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w CEiDG / KRS), na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego👍 🔷należą do sektora mikro lub małych lub średnich przedsiębiorstw👍 🔷są aktywne, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji👍 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #dofinasowania #ruccolpublicrelations

9 sierpnia

👉 Kto może się starać o środki z KFS? O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. 👉 Plany na 2021 r. W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale tej kwoty w niżej opisany sposób. Z ogólnej kwoty 259 406 tys. przeznaczonej na KFS wydzielona zostaje kwota 2 601 tys. zł na działania 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy - po 153 tys. zł dla każdego podmiotu (co stanowi ok. 1,0% zaplanowanych środków). Środki te są przeznaczone na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia. 👉 Na co możesz przeznaczyć środki? Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości: 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Środki KFS możesz przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą, badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym. Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

6 sierpnia

Szkolenia i doradztwo z dostępnego projektowania😀 Jeśli prowadzisz firmę, która chce wprowadzać na rynek rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami np.: 👉produkty typu: sprzęt komputerowy, terminale samoobsługowe, urządzenia do korzystania z usług audiowizualnych, czytniki książek elektronicznych itp., 👉usługi, m.in. cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, łączności elektronicznej (w tym zgłoszenia alarmowe), dostępu do audiowizualnych usług medialnych, czy usługi bankowości detaliczne. Zainteresuj się finansowanymi z FE w 100% szkoleniami i doradztwem.✍️✍️✍️ Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

5 sierpnia

Zapoznaj się z sierpniowymi konkursami i sprawdź, jaki pomysł możesz zrealizować przy wsparciu z Funduszy Europejskich Granty na Eurogranty🌎🌏🌍 ✍🏽 Nawet 280 tys. zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie w konkursach organizowanych bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Środki z otrzymanej dotacji można przeznaczyć m.in. na: usługi doradcze, dzięki którym zostanie przygotowany wniosek o Eurogrant 🌎🌏🌍 kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #RuccolConsulting #współpraca #biznes #srodkiunijne

3 sierpnia

Polski Inkubator Rzemiosła Program oferuje wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych. Wnioski o granty mogą składać organizacje rzemieślnicze rozumiane jako: – Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP); – 34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości; – cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawcy nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Na co można uzyskać wsparcie✍️✍️✍️ Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych (Zadanie nr 1). W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki: Ścieżka 1: „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”. Ścieżka 2: „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w dwóch ścieżkach jednocześnie. W ramach ścieżki 1 przewidziano udzielenie dofinansowania na doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny (sprzęt IT). W ramach ścieżki 2 przewidziano wsparcie dla organizacji partnerstw lokalnych z udziałem organizacji rzemieślniczych oraz kampanii fundraisingowych organizacji rzemieślniczych. Zadania możliwe do dofinansowania w ramach ścieżki 2: – tworzenie stron internetowych organizacji rzemieślniczych; – materiały promocyjne na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne na rzecz kształcenia dualnego; – szkolenia dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych oraz kadry pracowników organizacji rzemieślniczych w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskiwania funduszy zewnętrznych; – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowników organizacji rzemieślniczych, z uwzględnieniem doradztwa zawodowego; – analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła, w tym związanych z przygotowywaniem wykwalifikowanych kadr w rzemiośle; – doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła; – budowa oraz funkcjonowanie partnerstw lokalnych z udziałem organizacji rzemieślniczych. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

30 lipca

Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, RPO Warmińsko-mazurskiego. Przygotowanie, rozwój i dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych/zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia); inwestycje w infrastrukturę (laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/zmodyfikowanych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych. dotacja od 23.08.2021 do 21.09.2021. Dla kogo✍️✍️✍️ ośrodki innowacji, w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne.💰💰💰 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

27 lipca

👉Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego dzięki której możliwe jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców. Aby utrzymać się na mocnej pozycji na rynku pracy niezbędne jest uzupełnianie oraz aktualizowanie posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.😀 👉O dofinansowanie może wystąpić każda firma, urząd, fundacja zatrudniająca pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo🇵🇱Warto zaznaczyć, że nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe😀 Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń i egzaminów, co oznacza że pokrywa tylko 20% kosztu szkolenia. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób mogą uzyskać 100% dofinansowania🏆 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

26 lipca

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Cel: rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji. Koszty kwalifikowalne:✍️ 1. Dostosowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 2. Zapewnienie właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego. 3. Dostosowanie oferty turystyczno-rekreacyjnej. Każdy wnioskodawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu grantowego, do objęcia wsparciem w ramach wprowadzonych dostępności co najmniej 200 osób z niepełnosprawnościami. Termin składania wniosków: 2 sierpnia 2021✍️ 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

23 lipca

Nowa perspektywa przed nami. Już niebawem przedsiębiorcy będą mogli ponownie startować w konkursach, z których środki przeznaczone są na rozwój oraz lepsze dopasowanie do wymagań zmieniającego się świata. Jednym z takich programów jest FENG, w skład którego wchodzi kilka modułów, m.in. ten obejmujący zazielenienie przedsiębiorstw.🌳🌳🌳 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

22 lipca

Program przewiduje możliwość uzyskania dotacji na zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej realizowane na obszarach wiejskich. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich🌳🌳🌳 Kto może złożyć wniosek✍️ Jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Za obszary wiejskie zgodnie ze Strategią Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Na co można uzyskać wsparcie🌿 Zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej realizowane na obszarach wiejskich. Termin składania wniosków✍️ do 17 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków. Wysokość wsparcia maks. 70%. Budżet programu 50.000.000 zł. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

20 lipca

Program wspiera projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego💃🏽📽😃 Na co można uzyskać wsparcie Projekty obejmujące wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym itp. Projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego.🤠🤡👀 W obecnej edycji programu preferowane są działania performatywne realizowane w świecie realnym lub wirtualnym (radio, internet), które pozwolą twórcom/twórczyniom i odbiorcom/odbiorczyniom doświadczać tego, co najważniejsze, czyli spotkania (z zachowaniem obostrzeń np. fizycznego dystansu).🤠🤡👀💃🏽📽😃 Najwyżej oceniane będą te projekty, które nie będą prostym przeniesieniem, nagraniem, czy streamingiem, a prawdziwym poszukiwaniem nowych dróg kontaktu lub twórczym adaptowaniem form i narzędzi już istniejących. Projektem jest zarówno pomysł na przedstawienie/performance, jak też precyzyjnie określony etap procesu twórczego, czy twórczo-badawczego.🤠🤡👀 wysokość wsparcia do 100.000 zł. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

16 lipca

Pozyskaj środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 🌱 Projekt dla osób ubezpieczonych w KRUS od 150 tys do 250 tys. 💰💰💰 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

15 lipca

Lato z Funduszami Europejskimi☀️☀️☀️ Oferta wsparcia finansowego ze środków unijnych jest cały czas dostępna.✍️✍️✍️ Jeśli jesteś przedsiębiorcą, reprezentujesz spółdzielnię, wspólnotę lub samorząd możesz ubiegać się o wsparcie unijne na realizację różnorodnych przedsięwzięć. Organizacje pozarządowe lub społeczne, zakłady opieki zdrowotnej również mogą dofinansować projekt ze środków unijnych🇵🇱🇪🇺🇵🇱 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

14 lipca

O wsparcie ze środków unijnych mogą się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mimo porażki biznesowej, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Udział w programie „Nowy start” umożliwia dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Unijne wsparcie pokrywa 100 proc. kosztów udziału. Budżet finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 15 mln zł.✍️✍️✍️ W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Ster na cel – nabór trwa do 30 listopada 2022 r 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

13 lipca

Celem programu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kto może złożyć wniosek🚘🚘🚘 Organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz placówki edukacyjne Na co można uzyskać wsparcie🚖🚖🚖 Lokalne projekty propagujące poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W edycji 2021 promowane są projekty skierowane do pieszych jako uczestników ruchu drogowego. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

12 lipca

Szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.🏊🏼🏊🏼🏊🏼 Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Złożona oferta powinna zawierać oświadczenie o niepobieraniu opłat od adresatów zadania.🛶🏊🏼🏊🏼🏊🏼 Adresatami zadania mogą być tylko osoby, które: a) spełniają wymagania wskazane dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, b) zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.🏊🏼🏊🏼🏊🏼 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

9 lipca

Od lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br. 🍀 🍀 🍀 Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” 🌿🌱🍀 NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. 🍀 🍀 🍀 Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł. 🌿🌱🍀 Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).🌿🌱🍀 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

8 lipca

W ramach projektu można uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Wspomniane szkolenia dotyczą włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji (według gotowych scenariuszy zajęć). Wnioski o dofinansowanie mogą składać Placówki Doskonalenia Nauczycieli samodzielnie lub w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi..🔰📕📗📘📙 Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego prowadzony jest na terenie 4 województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

7 lipca

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+. Na co może być przeznaczone dofinansowanie przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu, zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu, organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto, usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto, koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto, W Konkursie mogą wziąć udział: fundacje stowarzyszenia biblioteki publiczne domy kultury gminy (jednostki samorządu terytorialnego) Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Termin składania wniosków: od 05.07.2021 r. do 05.08.2021 r. 🍀 🍀🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

6 lipca

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca. Zasady programu Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) mogą składać wnioski o dofinansowanie w specjalnie przygotowanej Aplikacji Polski Ład. Wcześniej za pośrednictwem platformy e-PUAP składają wniosek o nadanie dostępu do tej aplikacji. Informacje o tym, jak to zrobić są dostępne na stronie internetowej BGK www.bgk.pl/polski-lad. W aktualnym naborze każda jednostka może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg. następujących wytycznych: jeden wniosek bez limitu wartości inwestycji, drugi wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 30 mln zł, trzeci wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł. Podczas wypełniania wniosku należy wskazać jeden z 35 obszarów inwestycyjnych. Każdy obszar mieści się w jednym z 4 priorytetów o różnej wadze. W pierwszym – pilotażowym naborze największą wagę, a tym samym szansę na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. Pełna lista priorytetów i obszarów inwestycyjnych jest dostępna na stronie internetowej www.bgk.pl/polski-lad. Wnioski, które mieszczą się w pierwszym priorytecie mogą dostać dofinansowanie w wysokości nawet do 95 proc. wartości inwestycji, wnioski w drugim priorytecie mogą liczyć nawet na 90 proc dofinansowania, w trzecim nawet na 85 proc i w czwartym nawet 80 proc. 🍀 🍀🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

5 lipca

Dopłaty do aut elektrycznych.📢 12 lipca rusza program 🔌"Mój elektryk"🚗🔌 Dotacja dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 tys. zł Równolegle, będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą takie same.🍀 🍀🍀 Osobom fizycznym Narodowy Fundusz zrefunduje część kosztu zakupu lub najmu aut osobowych, a podmiotom instytucjonalnym zrefunduje część kosztu zakupu lub leasingu dodatkowo aut dostawczych, jak również np. motorowerów obsługujących dostawy zamówień do klientów. Narodowy Fundusz zgodnie z zasadami pomocy publicznej za kilka tygodni uruchomi również wsparcie dla zakupu 🚎🚌 busów dla więcej niż 8 osób 🚗🔌 🍀 🍀🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

3 lipca

Linia pożyczkowa przeznaczona dla samorządów gminnych i powiatowych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich, takich jak:🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 budowa i modernizacja placówek oświatowych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych infrastruktury towarzyszącej, np. obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych, itp. budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.) przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp. urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp. budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków komunalnych kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych, oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina🍀 🍀 budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych dróg publicznych gminnych i powiatowych infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomas. 🍀 🍀🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

1 lipca

Kumulacja aktywności😀🤼‍♂️ Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 🚴🏽‍♀️🤸🏽‍♂️⛹🏽‍♀️ Pełna nazwa programu: „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Program składa się z 2 części:🏀🚴🏽‍♀️🤸🏽‍♂️⛹🏽‍♀️ 1. Konkursowej – polegającej na wyborze w drodze konkursu do 65 najlepszych autorskich projektów zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat. 2. Realizacyjnej – polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla młodzieży wwieku 11–15 lat oraz akcji edukacyjnej wspierającej prawidłowy rozwój kręgosłupa. 🤾🏻‍♀️🎖🚴🏽‍♀️🤸🏽‍♂️⛹🏽‍♀️ Na co można uzyskać wsparcie Organizacja zajęć sportowych, obejmujących co najmniej 48 spotkań szkoleniowych z młodzieżą w wieku 11-15 lat. Zajęcia sportowe realizowane na podstawie autorskich scenariuszy: – muszą być kierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo; – muszą być nieodpłatne dla uczestników; – nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów (np. SKS); – mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa; – mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców; – rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności; – zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach; – zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie, średnio dwa razy w tygodniu, z tego co najmniej 24 spotkania w I etapie realizacji; – pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut; – liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób; – zajęcia mają też za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przez Mistrza Sportu przykładzie. ⚾️🚴🏽‍♀️🤸🏽‍♂️⛹🏽‍♀️ Kto może złożyć wniosek ? Osoby posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi, a w szczególności trenerzy lub byli zawodnicy różnych dyscyplin sportu mający sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

30 czerwca

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek.🇵🇱📕📗📘📙 W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100.000 mieszkańców. 🇵🇱💬📒📕📗📘📙 Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców.🔰📕📗📘📙 Termin składania wniosków:📩 9 sierpnia 2021. 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

29 czerwca

Rozgrzewamy Polskie Serca🇵🇱❤️ Program wspiera inicjatywy realizowane na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Realizowane projekty mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.😊🇵🇱 Kto może złożyć wniosek ? 1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje. 2. Inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają). 3. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne oraz przedszkola publiczne. 4. Związki wyznaniowe i ich organizacje, o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej. 👉 Na co można uzyskać wsparcie ? Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie i powinny mieścić się w jednej z następujących dziedzin: 1. Kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne muzyczne i filmowe. 2. Pozostała działalność kulturalna w kraju i za granicą. 3. Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrona zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów. 4. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 6. Kultura fizyczna i sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży. 7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich. 8. Kult religijny. Przykłady realizowanych projektów: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci. 👉 Organizatorem konkursu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.😊 Patronem Honorowym programu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.👏😊 Cel: wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach: 👉 – 5.000 – 10.000 zł, 👉 – 10.000 – 20.000 zł, 👉 – 20.000 – 40.000 zł. Kryteria oceny: 👉 – potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej; 👉 – jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem); 👉 – zaangażowanie lokalnej społeczności; 👉 – atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców. Koszty kwalifikowalne: 👉 – materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych; 👉 – podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów; 👉 – promocja projektu; 👉 – koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów; 👉 – wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja 💬🇵🇱Termin składania wniosków: 31 lipca 2021 🇵🇱💬 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

28 czerwca

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.🍀 🍀 🍀 Kto może otrzymać dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy; w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników; w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak: 1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu; 2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: - nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości; - nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.🍀 🍀 3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu. 🍀 🍀 Możesz otrzymać maksymalnie 3 000 000 zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 000 000 zł Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

26 czerwca

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. 🍀 🍀 🍀 Do 31 marca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. PKN ORLEN na wsparcie przeznaczy najwyższą do tej pory kwotę w tym programie, bo aż 3 mln zł. Szansę na grant ma w tym roku aż 300 podmiotów. „Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych. W ciągu dwóch dotychczasowych edycji spółka na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczyła łącznie ponad 4 mln zł. Pomoc trafiła do blisko 580 organizacji. 🍀 🍀 🍀 Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, myślimy o społecznościach, w ramach których prowadzimy działalność biznesową. Staramy się wspierać inicjatywy, które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców, również w małych miejscowościach i miasteczkach. To stąd spłynęła większość z ponad trzech tysięcy wniosków otrzymanych w dwóch dotychczasowych edycjach programu „Moje miejsce na Ziemi”. Uświadomiło nam to, jak ogromna siła drzemie w lokalnych społecznościach. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć zarówno budżet programu do 3 milionów, jaki i kwotę poszczególnych grantów. Jestem przekonana, że większe środki na realizację pomysłów pomogą organizacjom jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. – powiedziała Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN 🍀 🍀 🍀 Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. 🍀 🍀 🍀 Najlepsze inicjatywy trzeciej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. Wdrażanie zwycięskich projektów będzie realizowane od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie w zakładce „Moje miejsce na Ziemi". 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

24 czerwca

Fundacja TAURON wspiera działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu. 🍀 🍀 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 📌tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym 📌talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży, 📌wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, 📌udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom, 📌prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych, prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 📌organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych, 📌organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, 📌propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego, finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji. 🍀 🍀 Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, ośrodki i placówki. 🍀 🍀 Maksymalna wysokość Pomocy nie może przekroczyć 10% kwoty określonej w Preliminarzu na dany rok. W przypadku udzielenia Wnioskodawcy Pomocy w wysokości powyżej 50 000 zł ponowny wniosek może być rozpatrzony po upływie 2 lat. 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

23 czerwca

#dofinasowania #srodkiunijne #nowaperspektywaunijna #nowaperspektywa2021-2027💶 Śledzimy cały czas Dla Was wszelkie aktualności w sprawie Podziału środków na lata 2021-2027 🪙📡💡 Zapraszamy do zakupu abonamentu w Naszej firmie w sprawie dotacji 📠🎞📞 Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo pisząc zapytanie pod adres : firma@ruccolpublicrelations.pl Zapraszamy 👍👍👍

23 czerwca

Modernizacja gospodarstw🌷💐🌸 Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r🌿🌱🍀 Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.🌿🌱🍀 Wysokość i poziom pomocy🌎🌏🌍 Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 🍀 🐷rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł; 🐂 rozwój produkcji mleka krowiego (obszar 😎 – 500 tys. zł; 🐖rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł; 🚜inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł; nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł. Kto może otrzymać wsparcie🍀 🍀 🍀 O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt🐖🐷(obszar A) mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo wielkość ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego 🐂 🐂 (obszar 😎, bydła mięsnego (obszar C) czy związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D), wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.🚜🚜🚜 Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. euro. 🚜🚜🚜 Natomiast w przypadku inwestycji w nawadnianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubiegającego się o pomoc miało powierzchnię co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. 🚜🚜🚜 Dodatkowo rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.🍀 🍀 🍀 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

22 czerwca

Rozpoczął się krajowy etap naboru projektów w zakresie infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji. Celem IPCEI jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla Unii Europejskiej sektorach gospodarki, takich jak np. rynek chmurowy. IPCEI daje przedsiębiorstwom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki UE i krajowe. IPCEI – CIS koncentruje się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych w zakresie technologii chmurowej. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych chmurowym obszarem technologicznym. Jeśli jesteście gotowi do realizacji: ✔️ projektów w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które muszą mieć wyraźnie innowacyjny charakter lub wnosić istotną wartość dodaną w tej dziedzinie w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze – Projekty B+R+I, ✔️ projektów obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych – Projekty Pierwszego Przemysłowego Wdrożenia. Zgłoszenia można przesyłać do 9 lipca 2021 r. Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

21 czerwca

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.🔹 Co zyskasz uczestnicząc w projekcie ✔️comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju) ✔️możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności ✔️dostęp do specjalistycznej wiedzy ✔️budowanie sieci kontaktów i silnych relacji ✔️doskonalenie umiejętności językowych Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 6 miesięcy. Kto może wziąć udział w programie ✔️początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat ✔️Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie. Ile możesz otrzymać MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 6 600 euro Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów Comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju). start 1.02.2019 zakończenie 31.01.2022 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

20 czerwca

Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. Kto może złożyć wniosek 1. Organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (instytucje kościelne, stowarzyszenia i związki JST, kluby sportowe), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 2. Publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe. 3. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji. Uprawnieni wnioskodawcy mogą składać wniosek w partnerstwie. Na co można uzyskać wsparcie ? Projekty mające na celu poprawę poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej, dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. Projekty mają dotyczyć takich zadań jak: 1. Zwiększenie poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową. 2. Wsparcie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację. 3. Wsparcie działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku. 4. Poprawa dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej. Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku ww. zadań. Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

18 czerwca

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchamia dotacje na wsparcie monitoringu suszy rolniczej. Celem tych działań jest zagęszczenie stacji meteorologicznych dla kontroli obszarów szczególnie narażonych na suszę . Ten innowacyjny pomysł realizowany jest po raz pierwszy. Dane, które będą pozyskiwane z lokalnych stacji meteorologicznych, będą uzupełnieniem krajowej sieci stacji w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, obsługiwanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy gmin wiejskich i miejsko wiejskich oraz powiatów. Wyjątkiem są miasta na prawach powiatu. Dotacje należy przeznaczyć na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. Dotacja wynosi do 75 procent kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć 50 tys. zł. Wnioski należy składać do 16 lipca 2021 roku. Składane zgłoszenie dotyczy zadania, którego zakończenie nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na realizację jednego zadania. Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

17 czerwca

#dofinansowanie #czystepowietrze #dotacje #fotowoltaika 🌿🌱🌳Zapraszamy serdecznie do Pani Ani na konsultacje 🌿🌱🍀☘️🍃 Biuro w Kwidzynie już otwarte 🌷💐🌸 Obsługujemy klientów z całej Polski 🌏 ☎️ +48 780 002 253 💻 annat@ruccolpublicrelations.pl 💡Górki 3A/k.Kwidzyna , biuro E2.10 I piętro

17 czerwca

✔️ Weź udział w 100% refundowanym szkoleniu online! 📩 Wystarczy napisać do nas maila Z TYTUŁEM: „Wyrażam chęć udziału w szkoleniu z CYBERBEZPIECZEŃSTWA”. W treści podaj NIP firmy i numer kontaktowy na adres szkolenia@ruccolpublicrelations.pl ✔️ Tematyka: 🔹 Podstawy konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej 🔹 Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej 🔹 Zestawianie i dokumentowanie tele-i wideokonferencji 🔹 Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu 🔹 Wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych 🔹 Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie 🔹 Zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej 🔹 Implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych 🔹 Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych Czekamy na Ciebie! 📩 ☎️ 501 153 783 💻 firma@ruccolpublicrelations.pl

17 czerwca

PROGRAM GRANTOWY WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Cel: wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, w których są realizowane projekty, poprzez: – wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją; – zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata; – sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty do realizacji na terenie jednego z samorządów – gminy lub powiatu. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń z danego samorządu, organizator wybierze co najmniej jeden projekt społeczny. Maksymalny budżet projektu wynosi 100.000 zł. Projekty dotyczące następujących kategorii tematycznych: 1. Aktywność fizyczna. 2. Bezpieczeństwo. 3. Edukacja. 4. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. 5. Środowisko naturalne. 6. Zdrowie. 7. Inne odpowiadające celom programu. Kto może złożyć wniosek 1. Gminy i powiaty. 2. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne. 3. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program. Uprawnionymi wnioskodawcami są podmioty ze wskazanych gmin oraz powiatów z 9 województw: – mazowieckiego, – świętokrzyskiego, – śląskiego, – opolskiego, – dolnośląskiego, – wielkopolskiego, – lubuskiego, – zachodniopomorskiego, – pomorskiego. Termin składania wniosków: 1-23 czerwca 2021 1-23 września 2021 Kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

16 czerwca

Wnioski o grant mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze. Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 pln brutto. Kryteria wyboru najciekawszych Projektów będą obejmowały atrakcyjność formy i programu dla uczestników, a dodatkowe punkty można zdobyć za skierowanie oferty do dzieci i młodzieży z trudniejszych środowisk i mniejszych miejscowości, a także wartość edukacyjną projektu, czyli poziom merytoryczny przekazywanych uczestnikom treści dydaktycznych. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

15 czerwca

Wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej 🛡 📍 Ile wynosi wsparcie i na kogo przysługuje Dofinansowanie? Wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Można je otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku. Wsparcie otrzymasz w miesięcznych transzach. 📍 Kto może otrzymać pomoc? Przedsiębiorca, którego przychód działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego wybranego przez przedsiębiorcę, który do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne lub restrukturyzacyjne Kody PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z. 📍 Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy 👉 Nasza firma pobiera tylko success fee od pozyskanej kwoty . W ramach tego pełna obsługa + rozliczenie dotacji 👀👁🗣👤 Zapraszamy do konsultacji : ☎️ 48 501 153 783 💻 firma@ruccolpublicrelations.pl

15 czerwca

Nowy Start – oferta dla przedsiębiorców Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioskodawcami mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęły w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Kto może złożyć wniosek Mikro, małe i średnie firmy, które poniosły porażkę biznesową i chcą ponownie zaistnieć na rynku. Projekt jest zaadresowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki prawa handlowego. Wnioskodawcami mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęły w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 („Akademia pozytywnej zmiany” – projekt ogólnopolski) 31 grudnia 2021 („Profesjonalny restart” – projekt ogólnopolski) 30 maja 2022 (“Nowy start-nowe perspektywy” – projekt ogólnopolski) 30 listopada 2022 („Ster na cel” – projekt realizowany w województwach: mazowieckim, lubelskim oraz łódzkim) kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

14 czerwca

Zapraszamy serdecznie do Naszego biura w Kwidzynie 🌏✨🌟🔥
Czynne od poniedziałku do piątku :
7:00 – 15:00
Zapraszamy serdecznie 🌸🌺🥀🌼🌻

15 czerwca

#uslugimarketingowe 👍🍀😁🙌

14 czerwca

Bony na innowacje od 30.04.2021 do 27.07.2021 Przedsięwzięcia służące wzmacnianiu współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu - wsparcie w formule bonów m.in. na zakup: usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, usług w zakresie wzornictwa, usług w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań, usług w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

12 czerwca

#piece #eko #projektyunijne #ochronaśrodowiska #stopsmog #termomodernizacja 🌎🌏🌍 Uwaga !!! Zapraszamy do kontaktu aby pomoc Wam sfinansować wymianę pieca !!!!💨🌏🌔💫☀️🌤🔥 Do końca czerwca możesz złożyć wniosek na zakup pieca na węgiel . Ważne informacje : 🍀☘️🍀☘️🌳 🌿 Z programu może skorzystać osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. 🌿 W sumie można dostać: na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawnione są osoby o niskich dochodach (aktualnie 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym). Dodatkowego wsparcia takim osobom mogą udzielać gminy, które na ten cel mają możliwość pozyskać pożyczki z programu na preferencyjnych warunkach. 🌿 Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu). 👉Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem: 👉Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r., 👉Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r., 👉Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r. Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.). Zapraszamy do kontaktu 👇🏼👇🏼👇🏼 💻biurokwidzyn@ruccolpublicrelations.pl ☎️ +48 780 002 253

11 czerwca

Poręczenie wsparcie pozadotacyjne Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw inwestujących m.in. w: a) maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy); b) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK); c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali przedsiębiorstwa. Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 75% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem. Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem, którego cel wpisuje się w: a) Finansowanie projektów realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji tj.: - Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; - Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; - Obszary przygraniczne. b) Inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, tj.: - drewno i meblarstwo, - żywność wysokiej jakości, - ekonomia wody. Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie: a) Wpływ na eliminowanie negatywnych skutków zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej Inteligentnej Specjalizacji, b) Wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej Inteligentnej Specjalizacji, c) Dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej Inteligentnej Specjalizacji, d) Stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej Inteligentnej Specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości, e) Wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej Specjalizacji w wyniku realizacji projektu. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

10 czerwca

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność dotacja 🍀od 23.06.2021 do 30.06.2021🍀 * Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. Dla kogo Lokalne Grupy Działania : * których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „LSR”) zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, * zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „umowami ramowymi”), a LSR zawiera działania w ramach realizowanego naboru. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

9 czerwca

W związku z wejściem w życie 10 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wydłużono termin na udzielanie przedmiotowego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

7 czerwca

Pożyczka Rozwojowa Wsparcie pozadotacyjne Działalność musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów: a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub b) na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej). Projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.: a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych; c) obszary przygraniczne. Inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego, tj.: a) drewno i meblarstwo; b) żywność wysokiej jakości; c) ekonomia wody. Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie: - wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji, - wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji, - dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji, - stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości, - wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

5 czerwca

Pożyczka Rozwojowa Wsparcie pozadotacyjne Działalność musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów: a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub b) na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej). Projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.: a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych; c) obszary przygraniczne. Inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego, tj.: a) drewno i meblarstwo; b) żywność wysokiej jakości; c) ekonomia wody. Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie: - wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji, - wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji, - dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji, - stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości, - wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

4 czerwca

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 🍀 dotacja od 14.05.2021 do 14.06.2021🍀 Budowa sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu (IOB) dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP, wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług, projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez instytucje otoczenia biznesu, zakup specjalistycznych usług przez MŚP, opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług. kontakt ☎️48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

2 czerwca

Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój 🍀 dotacja od 01.04.2021 do 27.01.2022🍀 Dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Przygotowanie projektu do Programu UE może obejmować działania: 1) związane z opracowaniem studium wykonalności; 2) podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów tego projektu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami; 3) polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;4) związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji;podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji przed organizatorem konkursu. kontakt 📞+48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl

1 czerwca

Gospodarka odpadami 🍀dotacja od 01.07.2021 do 12.07.202 🍀 Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO) (zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów); tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia; kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi (budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych); działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

1 czerwca

Rozwój startupów 🍀dotacja od 31.07.2019 do 30.12.2021🍀 Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej. Startupy, które zakończą program inkubacji w Platformie startowej w ramach Poddziałania 1.1.1, tj. utworzą produkt w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie obejmujące m.in.: * zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, * zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, * zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji, * koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, * koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej, * bezpośrednie koszty personelu, * koszty działań informacyjno-promocyjnych. kontakt 📞+48 501 153 783 💻firma@ruccolpublicrelations.pl #RuccolConsulting #współpraca #biznes #srodkiunijne

17 maja

#projektyunijne #nowaperspektywa Kochani ! Rozwijamy się 😁😄🤩🥳 #dlawas otwieramy filie w #pomorskie 🤩🥳⛱🏖⛲️ Otwierać kolejny etap w swoim rodzinnym województwie ... No to naprawdę wielka #odpowiedzialność Filia w województwie pomorskim : RuccolPublicRelations Górki 3A /k. Kwidzyna budynek E I piętro biuro M4. (E2.10.) c.d.n....🥳🤩👀

16 maja

#szkolenia #szkoleniefryzjerskie #projektyunijne #najlepsi #miatrzowieświata Szkolenie u Mistrza Świata we Fryzjerstwie 🤩🤩🤩 Super ! Jak zawsze 💇🏽‍♂️💇🏼💇🏼‍♀️💐🌾💥🔥 @matraccy_fryzjerstwo @andrzejmatracki

16 Maja

#motywacjadodziałania #projektyunijne #szkolenie #nowaperspektywaunijna 🙂😉🙃🤩🥳 Najważniejsze jest mieć motywacje i ludzi którzy chcą tego co Ty ! Osiągnąć cel, który tworzy poczucie bezpieczeństwa i pewności 🍀☘️🍀☘️ Super dzień z mega pozytywnymi osobami 🌿🌱🌻🌼🌸 Najlepsi z Najlepszymi osiągną to co Najlepsze dla Nich 💥☄️⚡️ Idziemy po Ciebie ! Nowa perspektywo ☀️🌈🌪🔥 @karolinawpuljan

15 maja

#szkoleniefryzjerskie #mistrz #srodkiunijne #funduszeeuropejskie Kolejne mistrzowskie szkolenie 🙃 tym razem @zenkovska 🤩💇🏼‍♀️🧖‍♀️ Piękne fryzury 🤩🤩🤩 najlepsi z najlepszych 🎈🎈🎈 @angel_salon_fryzjerski_ @kaszlewicz__weronika

29 marca

#dotacje #rolnictwo #projektyunijne 🌽 Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez młodego rolnika. Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Pomoc nie może zostać przeznaczona na działania dotyczące: – chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej; – prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne; – prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych oraz kotów rasowych. 150.000 zł, płatne w II ratach: – I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120.000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); – II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30.000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.). 🌾 Kto może złożyć wniosek ? Osoba fizyczna, która: a) ma nie więcej niż 40 lat, b) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, c) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, d) przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Zapraszamy ☎️ +48 501 153 783 💻 firma@ruccolpublicrelations.pl

29 marca

#energia #zieleń #eko 🌿 Na co można uzyskać wsparcie ? Przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.: – produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca; – dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru; – skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych; – wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE; – wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali; – pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym. 🌿🌱🍀 #finansowanie #dotacja Pożyczka: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10.000.000 zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty. 🌿🌱🍀 Kto może złożyć wniosek ? Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zapraszamy do #kontakt ☎️+48 501 153 783 💻 firma@ruccolpublicrelations.pl W tytule należy napisać : Nowa Energia .

28 marca

#szkolenie #kreatywna #koloryzacja ja jako #modelka 🤣😄😂Dziekuje za koloryzacje , ale zostanę przy swoim kolorze 🤣😂😅 @kaszlewicz__weronika @angel_salon_fryzjerski_

13 marca 2021

#szkolenie #sushi szkolenie Sushi Master z perfekcjonista ! 🦂🦐🦞🍱🍤 Znakomite lekcje i Ty możesz zrefundować w 100 procentach , dla swojej restauracji !!!
Zapraszamy do kontaktu. ☎️☎️☎️☎️☎️☎️
Z przyjemnością Polecamy restauracje w Dzialdowie , Olsztynska 7: Sushi MIKA 🍱🍱🍱
Sushi MIKA

11 marca 2021

#szkolenie #kuchniaazjatycka Szkolenia Kulinarne z Kucharzami Najlepszych Restauracji w Polsce ,
Kucharze przodujących hoteli 5 ⭐️
9-10.03 Kuchnia Azjatycka …🍲🍛🥘
Zapraszamy do Restauracji w Działdowie : Olsztyńska 7.
Z Przyjemnością Polecamy 😋😋😋

11 marca 2021

#szkolenie #szkoleniefryzjerskie 💇🏼‍♀️🤳🏼 Gratulujemy Uczestnikom zdobycia kolejnych kwalifikacji !!! Super efekty 🤩🤩🤩 Świetna atmosfera . Piękne włosy w wykonaniu @angel_salon_fryzjerski_
Angelika Szlagowska
oraz @kaszlewicz__weronika
Studio Fryzjersko-Kosmetyczne Weronika Kaszlewicz
. Z przyjemnością polecamy salon @angel_salon_fryzjerski_ w Iławie ! 👌
Trener Katarzyna Olerajczyk

20 lutego 2021

Szanowni Państwo,❗️❗️❗️ #bezpieczenstwo ❗️ Do tej pory przekazywaliśmy informacje do Państwa za pomocą aplikacji 📨WhatsApp. Od kilku dni trwa zamieszanie z aplikacją WhatsApp, która 🔖8 lutego 2021 roku zmieniła swoją politykę prywatności. Komunikator praktycznie bez ograniczeń przekazuje dane Facebookowi. m.in. będziecie Państwo charakteryzowani po przesłanych wiadomościach w kierunku dedykowanych reklam , które będą się Państwu wyświetlać i nie tylko. #zmienaplikcje Twórcy aplikacji przekonują, że WhatsApp nadal jest bezpieczny i prywatny. Mimo tego dbając o Ochronę Państwa Danych, pragniemy poinformować, że zmieniamy formę komunikacji na aplikację SIGNAL ( szyfrowana i nie powiązana , oczywiście darmowa ). Najbezpieczniejsza jest korespondencja mailowa, na Nasze💻⌨️🖥 skrzynki firmowe, które są chronione trzy etapowo : - przez aplikacje Bitwarden, - klucz szyfrowania pendrive - monitoring logowania. Chcemy dbać o bezpieczeństwo Państwa danych oraz dokumentów. Prosimy Państwa o zainstalowanie aplikacji Signal, ponieważ tą drogą będziemy przekazywać wszelkie wiadomości, które do tej pory wysyłaliśmy przez aplikacje WhatsApp lub SMS https://signal.org/install Przypominamy , ze nie korespondujemy przez Messengera z klientem docelowo o projekcie i dokumentacji . To dla Państwa #bezpieczenstwa ❗️❗️❗️❗️❗️ Pozdrawiam serdecznie i miłego weekendu✅ Dorota Szczygieł RuccolPublicRelations 💻firma@ruccolpublicrelations.pl ☎️ + 48 501 153 783 Profesjonalne Portfolio Twojej Firmy : Karol Kryger https://www.facebook.com/ulotnechwileilawa/ Trener Naszej firmy w zakresie - makijaż i fryzura : Angelika Szlagowska https://www.facebook.com/angel.salon.fryzjerski/

19 lutego 2021

#dziekujemy za profesjonalna obsługę w trakcie realizacji sesji zdjęciowej do portfolia Naszej firmy @ulotnechwilekk @angel_salon_fruzjerski_ @ruccolpublicrelations_ds

8 lutego 2021

#officedesign #photogallery @mygoldstreet #openofficedesign @ruccolpublicrelations_ds

#new #work #offline #dotacjeunijne #projektowaniewnetrzImMeble” Iwona Szynaka Iława

#piękno #monitoring #montażLEVEL TECH” Piotr Kłuba Iława

  #pracazdalnaGRACHO” Mariusz Graszek Iława gracho24.pl

8 lutego 2021

#odprojektudoefektu #office #inspiracjewnetrz Zaczynaliśmy w grudniu... #realizacja #efekt #marzeniasiespelnia #żyjposwojemu 📸📞🎞🖨🖥💻📲📱🖥🖨​

8 lutego 2021

PROJEKTY W MIEJSCACH PAMIĘCI TERRORU HITLEROWSKIEGO 👉Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zachować pamięć”. 👉Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. 👉Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną projekty można realizować stacjonarnie, online lub hybrydowo. Organizatorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). 🗣Najbliższy termin składania wniosków upływa 28 lutego 2021 r. Zapraszamy do konsultacji ☎ + 48 501 153 783 💻 firma@ruccolpublicrelations.pl

8 lutego 2021

UWAGA ! 🗣🗣🗣 👉Przedsiębiorcy prowadzący kluby sportowe będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. 👉Kluby sportowe, które zatrudniają od 9 do 249 pracowników będą mogły otrzymać do 3,5 miliona złotych. Kluby małe – do 9 zatrudnionych osób – mogą liczyć na subwencję w wysokości do 324 tysięcy złotych. ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ! ROZLICZAMY SIĘ OD SUCCESS FEE. ☎ + 48 501 153 783 💻 firma@ruccolpublicrelations.pl

7lutego 2021

👉Go to Brand jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju.
Mikro-, mały i średni przedsiębiorcy maja możliwość na promocję marek w kontekście udziału naszego kraju w tegorocznej Wystawie Światowej !
🧤💼👜👛👞👟👗🕶🌂🥟🍜🍝🍾🥡🥢🪁🎫
MŚP zyskują też możliwość uczestnictwa w Forum Gospodarczym Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, które będzie częścią obchodów Dnia Polski podczas Expo.
Zapraszamy do kontaktu
📲 +48 501 153 783
💻
firma@ruccolpublicrelations.pl

20

20 stycznia 2021

🌎📲UWAGA🌎📲 Od 15 lutego do 31 marca br. będzie można składać wnioski o wsparcie projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów – funduszu utworzonego przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie. 👉O dofinansowanie, którego maksymalna kwota wynosi 65 tys. euro, mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. 🗣Zapraszamy do kontaktu ! ☎ + 48 501 153 783 💻 firma@ruccolpublicrelations.pl

15

15 stycznia 2021

GRANT DLA MIEJSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 👉Trwa konkurs „Szkoła z klimatem” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 💻Zgłoszenia w ramach GRANTU mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Grant polega na przygotowaniu mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. W konkursie przewidziano : 👉 jedną nagrodę główną w wysokości 100.000 zł 👉od dwóch do pięciu wyróżnień (każde po 5.000 zł). Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 15 lutego 2021 r.

14

14 stycznia 2021

Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami programu są: Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki. Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG). Cel: rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Partnerem projektu z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu może być każdy podmiot, zarówno publiczny jak i prywatny, komercyjny lub niekomercyjny w tym również organizacja pozarządowa, ustanowiona jako osoba prawna w Państwie Darczyńcy, których głównym przedmiotem działalności jest działalność w sektorze kultury i w branżach kreatywnych zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu Kreatywna Europa. W realizację projektów mogą być zaangażowane również inne instytucje z Polski (spełniające takie same wymagania jak dla wnioskodawców). 👉👉👉Kto może złożyć wniosek ? 1. Publiczne instytucje kultury. 2. Archiwa państwowe. 3. Szkoły i uczelnie artystyczne. 4. Kościoły i związki wyznaniowe. 5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury. 6. Jednostki samorządu terytorialnego. 7. Przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. 👉👉👉Na co można uzyskać wsparcie ? Projekty współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Obszary tematyczne objęte działaniem: – muzyka i sztuki performatywne; – sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe); – dziedzictwo kulturowe; – przemysł kultury; – przemysł kreatywny; – literatura i krytyka sztuki; – edukacja kulturalna; – edukacja artystyczna; – inne wpisujące się w cele programu. Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku powyższych obszarów tematycznych. Rodzaje projektów: – organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych; – wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych; – wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej; – współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów; – współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym; – wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki; – inne, zgodne z celami programu. Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj.: – przedsiębiorczości kulturalnej, – rozwoju publiczności, – wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych. Z programu wyłączone są: – produkcja filmowa, – gry komputerowe, – wprowadzanie produktów na rynek.

12

12 stycznia 2021

UWAGA! Trwa nabór wniosków o „Wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”. Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty. Dofinansowanie może być przyznane w szczególności na: 1. Budowę, rozbudowę lub przebudowę: - kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej; - dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych; - centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego; - świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich. 2. Modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków. 3. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wsparcie dla gmin popegeerowskich jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 lutego 2021 r. rodzaj wsparcia: dotacja finansowanie : zaliczka budżet programu : 250 000 000,00 zł wysokość wsparcia : 100%, 50.000 – 5.000.000 zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku) wkład własny : 0

rucc

6 stycznia 2021

Kto może otrzymać wsparcie: 👉w przypadku projektów wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających oddziały geriatryczne); 👉 w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Poziom dofinansowania Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Minimalny wkład własny 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 👩‍🔬🧑‍🔬👨‍🔬👩‍🔬👩‍🔬👩‍🔬🧑‍🔬 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ! ☎️ + 48 501 153 783 💻 karolinau@ruccolpublicrelations.pl

3 stycznia 2021

Nasze biuro powstaje dla Was …Doczekaliśmy się montażu ścian 😃 c.d.n.

rok 2020-2021

132096786_194135482394868_167175517049772986_n

28.12.2020

Czekamy na Twój kontakt !

ws

24 grudnia 2020

Szanowni Klienci ! Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę dobrego zdrowia i pomyślności, niech w sercu Waszym radość zagości. Moc kontrahentów i zysków bez liku, spełnienia marzeń ..... Szczęśliwego Nowego Roku 2021 !

23

23 grudnia 2020

c.d.n. ... Nasze biuro w Nowej lokalizacji : ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, Iława . W oczekiwaniu na ściany ...🙃🙂☺️

22

22 grudnia 2020

Nowa lokalizacja firmy RuccolConsulting ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 15, 14-200 Iława

pobrane

14 grudnia 2020

Nasze nowe biuro powstaje 👩🏼‍💻🧑🏿‍💻👩🏼‍💻🧑🏿‍💻👨🏼‍💻 Zaczynamy od tego co najważniejsze : profesjonalna sala spotkań , podwykonawca : "Piotr Kłuba LEVEL-TECH Piotr Kłuba". Już wkrótce dalsze postępy pracy 😄🤩👩🏼‍💼🗄

1

1 grudnia 2020

Zapraszamy ! Nie było jeszcze tak korzystnych warunków w tym projekcie ! Dedykowane dla : Warszawa oraz ZIP Warszawy Zapraszamy osoby prywatne i przedsiębiorców do współpracy 🐼🦄🐒🐶🌸🎨🧩🎲

152

15 listopada 2020

Dotacja w formie refundacji 💸💸💸 50000 zł Dla firm z terenów gmin wiejskich : 📌Elbląg, 📌Godkowo, 📌Gronowo Elbląskie, 📌Iława, 📌Kisielice, 📌Małdyty, 📌Markusy, 📌Miłomłyn, 📌Pasłęk, 📌Rychliki, 📌Susz, 📌Zalewo. Koszty kwalifikowane : zakup środków trwałych , wynajem lokalu , remont i modernizacja budynku.

as

3 listopada 2020

Pomoc dla posiadacza chryzantem przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19

21

21 października 2020

Nasze kolejne sukcesy . 😉😎🌟🥂🎖🏆🥇 Daj sobie pomóc ! RuccolPublicRelations Projekty ogólnopolskie : 👉 Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 👉 Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

2 maj

2 maja 2020

#TARCZANATYKRYZYSOWA #PFR kredyt ? hmmm... jak zyskać pozytywną decyzje ?🧠🗣👤 Znasz Bank ?! Znasz Regulamin ! Znasz sposób myślenia analityka ?! 👌👈👀 WTEDY OTRZYMUJESZ POZYTYWNĄ DECYZJE !📢💸📣 ✅ Nasi klienci otrzymali z 56 wniosków 48 pozytywnych ocen ✅ 8 wniosków po edycji otrzymała pozytywną decyzje ! 💯 PROCENT SKUTECZNOŚCI ‼️ ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI !💬⁉️

16 kw

16 kwietnia 2020

#pracazdalna🌽🌾 #rolnictwo🌻🌽🌾 #doplaty2020 🌐#kampania2020 🐄🐂🐖🐑#dopłaty z tytułu #ONW, płatności rolnośrodowiskowe i ekologiczne oraz wypłatę pomocy na zalesianie🌻🌾🐑🌐🌽🐄🐂 Zapraszamy do kontaktu.

25 marz

25 marca 2020

#szkolenia #dofinansowanieszkolen #krajowyfunduszszkoleniowy #pracujemyzdalnie Kolejny Nasz sukces ! Wniosek rozpatrzony pozytywnie🌷🌷 ▶️O tak!! świętujemy wiosnę z Naszymi Klientami 🌸🌷🌸🌷 ▶️Wiemy , ze ten Czas jest trudny dla Wszystkich , ale otwórzcie oczy i szukajcie źródeł tam gdzie One były , ale ich nie widzieliście ! ⏰⏰⏰⏰Pobudka ! 💶💶💶💶 Zapraszamy do Kontaktu

16 mar

16 marca 2020

Kolejny sukces. KFS 😉 Szanowni Klienci prosimy o sprawdzanie skrzynek emaliowych . Urzędy Pracy pracują zdalnie . #pracujezdalnie

8 mar

8 marca 2020

OTRZYMAJ 10 000,00 zł 💶💶💶💶💶💶💶💶 na podniesienie kompetencji w TWOJEJ FIRMIE ! SZANOWNI KLIENCI informujemy ,iż aktualnie przyjmowane są tylko zgłoszenia od mikro i małych firm ze względu na wyczerpanie liczby miejsc dla średnich firm mogących skorzystać z projektu. 🌎🌍🌏 dot. woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

25 lut

25 lutego 2020

Celem programu #czystepowietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery🌲🌳🌿🍀🍃🌷🌹, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa 🏘🏡🏠🏘🏡🏠🏘🏡🏠🏘 Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku🌏🌎🌍🌏🌎🌍🗺🗺🗺🌏🌍🌎 UWAGA! Korzystałeś z programu w 2019 roku ? Odlicz koszta w rozliczeniu rocznym za rok 2019 !

14 stycznia 2020

Firma RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Kolejny sukces 👩‍🏫

rok 2019-2020

26 grudnia 2019

#sila✊ Pokonując trudności, sięgasz jeszcze wyżej ! #sila jest w Nas. Wszystkie negatywne emocje nie mogą Nas demotywować ! Nie pozwól na To ! Każdy zły impuls zmień w przyszłym roku 2020 ! na MEGA mobilizacje !🤞 Masz siłę w sobie i to jest najważniejsze ! Wszystkie bodźce możesz wykorzystać pozytywnie... i te #dobre i te #złe ...yyyy... nie ma złych ! Pamiętaj wszystko co Nas spotyka , dzieje się w jakimś celu. Sprawdź co dobrego , kryje się za tym co złego Ci się przytrafi ! Życzę Ci w Nowym Roku 2020 : siły !✊✊✊

1 gr

1 grudnia 2019

#wykorzystajswojczas Obudź się rano i pomyśl co będziesz robił/robiła za 5 lat ! Nie wiesz ? Nie masz pomysłu ? Pozwól sobie pomóc. Świat jest otwarty i kreatywny... Wystarczą Twoje Chęci na zrealizowanie Twoich planów. Nie ma głupich pomysłów, są Tylko głupcy, którzy Tak myślą. Wszystko jest ważne na Tym świecie. Czy to produkcja samochodów, czy firma sprzątająca... Nasz świat czeka na każdego z otwartymi rękoma, wszystko zależy tylko od kreatywnej osoby w jaki sposób zbuduje SIEBIE ! #czasnarozwoj Stwórz siebie SAM ale RAZEM z Innymi...✊👤👥🌎🏆 PAMIĘTAJ ! CZAS + PIENIĄDZE + PRZYJACIELE = SUKCES Usłyszałam to raz od Bardzo mądrej osoby i odkąd kieruje się Tym mottem , moje życie się zmieniło ! Spróbuj...

24 list

24 listopada 2019

Weź udział w międzynarodowych targach i znajdź partnerów biznesowych. Porównaj procesy w Twojej firmie z konkurentami w UE. Zdobądź wiedzę i Nowych Klientów ! #rozwójtosieopłaca

akredytacja

13 listopada 2019

AKREDYTACJA 🗣Prowadzisz szkolenia dla klientów? 🗣Prowadzisz firmę szkoleniową? 🗣Chcesz świadczyć usługi szkoleniowe jako podmiot szkolący w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej? 🗣Twoi klienci pytają kiedy będą mogli korzystać ze szkoleń w ramach finansowania z środków unijnych? 🗣Chcesz prowadzić szkolenia w ramach dotacji europejskich? 🗣Jak to zrobić? 🗣Jak podejść do audytu? 🗣Co jest niezbędne? 👥Pomożemy Ci w tym projekcie. 👥Zajmujemy się także certyfikacją dla firm szkoleniowych. 📧 Napisz do Nas a zrobimy wszystko za Ciebie. Uwaga! Możliwość sfinansowania usługi w ramach środków UE.

11 listopada 2019

#podejmowaniedzialalnoscigospodarczej Interesuję Cię inny region, powiat , miejsce ? Napisz, odpowiemy Ci jak podjąć działalność gospodarczą przy pomocy środków unijnych.

ruc3

10 listopada 2019

#trzyrazytak Dotacja na szkolenia w wysokości 9000 zł przyznana. Realizacja szkoleń 6 dni. Szkolenie SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Dlaczego tracimy klientów? Co to jest profesjonalna obsługa klienta? Istota pro klienckiego modelu sprzedaży. Pojęcie i istota komunikacji interpersonalnej. Psychologiczne typy Klientów. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań oraz zagadnień otrzymasz podczas fenomenalnego szkolenia Technik Sprzedaży. Szkolenie odbywa się w Twojej firmie. 🖊10 % teorii 🥋90 % warsztatów praktycznych Polecam. Napisz jeśli Jesteś zainteresowany ! Zdjecia zostaly wykonane przez doświadczonego i w pełni profesjonalnego fotografa : Pana Andrzeja Musińskiego FOTMUS Iława. Bardzo polecam !

1 listopada 2019

#czasdopracy Dla kogo? * Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym: - Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - Osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Osoby pracujące, w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Zapytaj Czy projekt jest realizowany w Twoim przedszkolu? Masz możliwość dokonywania opłat za Przedszkole o 70 % mniej !

d u

26 października 2019

Dotacje unijne pozwalające tworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Do przekazania 40 mln zł ! * na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych. * na rozbudowę istniejących już placówek, zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze będzie można spożytkować na zakup i montaż nowego wyposażenia np. placów zabaw czy pomocy naukowych. Z tych środków prowadzący placówki będą także mogli sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi, a więc m.in. koszty wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu, koszty żywienia dzieci oraz inne wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Obecnie środki można uzyskać : * woj.wielkopolskie * woj.mazowieckie Warunek : Prowadzenie działalności gospodarczej min. 6 miesięcy + kontakt z Nami ...🙂

25 paź

25 października 2019

Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020✏️📝🖊 #szkolenie indywidualne 25-27.10.2019 r. HameraGroup http://www.hameragroup.com/ Wiedza to podstawa! Masz informacje, Masz świat...🌍🌏🌐🌎